پیشرفت روز افزون استفاده از لیزرها ایجاب میکند تا مردم با خطرات و سوانح آنها ناشی از به کارگیری نادرست این علم نوین آشنا شوند. در همین راستا، قوانین و استاندارهای بینالمللی تدوین و تصویب شده است که یکی از مهمترین آنها، استاندارد ANSI Z-136.1 مربوط به مؤسسهای در آمریکا میباشد.

لیزر، باریکهای از پرتوهای نوری در نواحی فرابنفش، مرئی و مادون قرمز (فرو سرخ) را گسیل میکند که هر یک آسیبهای متفاوتی دارند و موارد ایمنی خاصی را در هر حالت باید مورد توجه قرار داد. این ابزار، جزو دسته پرتوهای غیر یونساز است که میتواند عوارض احتمالی یا قطعی داشته باشد. هدف اصلی از آشنایی با ایمنی لیزر، جلوگیری از بروز عوارض قطعی (مانند سرطان) و کاهش بروز آسیبهای احتمالی (مانند خارش و سوختگی) است. عموماً آسیبهای قطعی، برگشت ناپذیر بوده و ممکن است شخص برای همیشه بینایی خود را از دست بدهد یا به مرگ وی منجر شود.

خطرات ناشی از پرتوگیری توسط لیزر شامل آسیبهای چشمی (قرنیه، عدسی، شبکیه) و پوست (چین و چروک، پیری زودرس، سرطان)، آسیبهای شیمیایی، سوختگی، خطرات الکتریکی، خطرات ناشی از آتش سوزی، خنککنندههای برودتی، استنشاق گازهای سمی، نوفه، فشار یا منابع ولتاژ بالا هستند.

نور لیزر دارای ویژگیهای منحصر به فردی شامل تکفامی، درخشایی، جهتمندی و همدوسی است که آن را از بقیه امواج نورانی مجزا میکند.

لیزرها را بسته به محدوده توانی و آسیبی که به فرد وارد میکنند به چهار گروه کلاس I، کلاس II، کلاس III (a و b) و کلاس IV تقسیم بندی میکنند که آسیبهای پرتوی کلاس چهار از بقیه بیشتر است. بنابراین، باید هم از پرتوهای مستقیم و هم پرتوهای بازتابیده و پراکنده این دسته از لیزرها دوری کرد. کلاس لیزر و موارد ایمنی که باید مورد توجه قرار گیرد در بروشور دستگاه وجود دارد و توصیه میشود قبل از به کارگیری لیزر حتماً به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.

راهکارهای حفاظتی که به کاهش خطرات پرتوهای لیزری منجر میشوند، عبارتند از:

  • استفاده از پوشش مناسب
  • به کارگیری عینک مناسب
  • استفاده از دستکش
  • نصب علائم هشدار دهنده و چراغهای هشدار
  • پوشاندن کلیه سطوح بازتابنده در ناحیه خطر

رعایت موارد ایمنی هم برای شخص بیمار و پزشک و دستیار آن و هر شخص دیگری که در اتاق کار یا مطب وجود دارد، ضروری است.