برچسب: Ophthalmology

کاربردها

چشم پزشکی (Ophthalmology)

از دیدگاه تاریخی، چشم پزشکی اولین شاخه پزشکی است که از لیزر در درمان بیماری ها بهره گرفته است و هم اکنون نیز جایگاه ویژه

ادامه مطلب »