برهمکنش لیزر – بافت

برهمکنش لیزر – بافت
برهمکنش لیزر - بافت
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مارکوف نایمز
‌ ‌ ‌ مترجم: پرویز پروین
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
‌‌ ‌ سال نشر: 1391
‌‌ ‌ شابک: 9789644631221
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 440