راه‍ن‍م‍ای‌ داوطل‍ب‍ی‍ن‌ اص‍لاح‌ ک‍اه‍ش‌ دی‍د ب‍ا ل‍ی‍زر، ل‍ی‍زی‍ک‌‬، چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ره‍ای‍ی‌ از ع‍ی‍ن‍ک‌ و ع‍دس‍ی‌ ت‍م‍اس‍ی‌ ب‍ا ل‍ی‍زر ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌

راه‍ن‍م‍ای‌ داوطل‍ب‍ی‍ن‌ اص‍لاح‌ ک‍اه‍ش‌ دی‍د ب‍ا ل‍ی‍زر، ل‍ی‍زی‍ک‌‬، چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ره‍ای‍ی‌ از ع‍ی‍ن‍ک‌ و ع‍دس‍ی‌ ت‍م‍اس‍ی‌ ب‍ا ل‍ی‍زر ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
راه‍ن‍م‍ای‌ داوطل‍ب‍ی‍ن‌ اص‍لاح‌ ک‍اه‍ش‌ دی‍د ب‍ا ل‍ی‍زر، ل‍ی‍زی‍ک‌‬، چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ره‍ای‍ی‌ از ع‍ی‍ن‍ک‌ و ع‍دس‍ی‌ ت‍م‍اس‍ی‌ ب‍ا ل‍ی‍زر ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌ ‌ ‌ مترجم: ج‍واد ع‍م‍و زاده‌
‌ ‌ ‌ناشر: م‍ب‍ت‍ک‍ران
‌‌ ‌ سال نشر: 1380
‌‌ ‌ شابک: 9644862600
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 214