پرتوهای غیر یون ساز، مبانی فیزیکی، مهندسی و اصول حفاظت در برابر آنها

پرتوهای غیر یون ساز، مبانی فیزیکی، مهندسی و اصول حفاظت در برابر آنها
پرتوهای غیر یون ساز، مبانی فیزیکی، مهندسی و اصول حفاظت در برابر آنها
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: محمدرضا دیوبند، فرید ناصح نیا، عهدیه آغاز
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1397
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۲۱۳۰۹
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 230