کالج تابستانی بیوفوتونیک (وبینار آموزشی)

موضوعات:

  • فوتوبیولوژی و تکنولوژی های اخیر لیزری در علوم زیستی
  • فلوسایتومتری – فوتودینامیک تراپی
  • حسگرهای زیستی – نوری
  • مهندسی بافت و انبرک لیزری
  • تصویربرداری زیستی و تکنیک ها
  • نانوتکنولوژی برای بیوفوتونیک و مواد زیستی برای فوتونیک

برگزار کننده: مرکز تحقیقات بیوفوتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تاریخ شروع: 25 مرداد ماه 1399

تاریخ پایان: 30 مردادماه 1399